Hotline: 028-7109-7689

[CẦU GIẤY] – Công ty CP VNE Group – Trợ lý phát triển Thị trường 56 views

Job Expired

Mô tả công việc

????̂̉? ?ℎ?? ??̀ ???́? ??́? ??́? ??̂́ ℎ??̣?ℎ ???ℎ ????ℎ, ????????? ??̉? ??̂?? ??

?ℎ?̛̣? ℎ??̣̂? ??́? ??́? ??́? ???ℎ ????ℎ, ??̀? ?ℎ?́?ℎ ??̉? ??́? ??̛ ??̛̉ ?ℎ?̣ ???́?ℎ

Lợi ích

??̛ ℎ?̣̂? ℎ?̣? ℎ?̉?, ??́?ℎ ??̃? ???ℎ ??ℎ??̣̂?, đ?̛?̛̣? ??̀? ???̣̂? ???̛̣? ???̂́? ??̛́? ??? ???́? đ?̂́? ??̣? ???̣̂? ??? ??̀ ???̉? ??́ ??̣? ??̛?̛́? ????̀?

??́ ??̣̂ ???̀?ℎ ?ℎ?̆?? ???̂́? ??̃ ??̀??

?ℎ?? ??? ??́? ?ℎ?̂́ đ?̣̂ ?ℎ?? ??? đ?̣?ℎ ??̉? ?ℎ?̀ ??̛?̛́?

Yêu cầu công việc

?ℎ?̂?? ??̂? ??̂̀? ???ℎ ??ℎ??̣̂?, đ?̛?̛̣? đ?̀? ??̣? ??̣? ??̛̀ đ?̂̀?

??́ ?ℎ?̂̉ ??̛̉ ??̣?? ?ℎ?̀?ℎ ?ℎ?̣? ???̂́?? ??ℎ (??ℎ? ??́? đ?̣? ???̂́? ??̂́?)

??́ ???ℎ ?ℎ?̂̀? ???́?ℎ ?ℎ??̣̂? ??̀ ?ℎ?́? đ?̣̂ ??̂́?

??́ ?????? ??́ ?ℎ?̂? đ?̂̉ ??̀? ???̣̂?

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com