Hotline: 028-7109-7689

Chuyên viên kinh doanh cấp cao 780 views

Job Expired

Vai trò ca bn trong công ty:

Bn đóng vai trò quan trng trong chiến lược thu hút và gi chân các khách hàng doanh nghip quy mô quc tế ti Vit Nam. Bn s phi chu trách nhim trong vic phát trin s lượng khách hàng giao dch ti Vit Nam, đưa ra cho h các gii pháp h tr tài chính, phân tích th trường và  nghiên cu đi th cnh tranh sao cho đt được doanh s hàng quý như mong đi.

Nếu bn là sale nhưng chưa có nhiu kinh nghim trong lĩnh vc này, đng lo vì bn s được đào to tn tình và h tr liên tc v cách s dng h thng bán hàng thông minh ca chúng tôi, cách phân tích th trường tài chính, hướng dn v giao dch, k năng thuyết phc và nhiu th khác.

Ngoài ra, bn cũng có cơ hi thăng tiến lên các v trí khác như : Account manager / chuyên viên kinh doanh cp cao tùy thuc vào năng lc và thái đ ca bn.

Trách nhim chính

• Thúc đy doanh thu hàng quý và mc tiêu tin gi ròng cũng như m rng phát trin mng lưới khách hàng cho công ty

• Chuyn đi khách hàng tim năng thành khách hàng giao dch

• Gi chân nhng khách hàng ln thông qua vic xây dng và h tr các mi quan h

• Nghiên cu, phân tích v hướng đi ca th trường hin ti cũng như là các yếu t, s kin xã hi quan trng nh hưởng đến vic th trường tin t ngoi hi.

• H tr khách hàng hàng ngày  qua các cuc gi đin thoi, chat, email và các bui hi tho.

• H tr t chc các bui hi tho v gii pháp tài chính.

Yêu cu bng cp, k năng và kinh nghim

• Tt nghip đi hc chuyên ngành tài chính hoc nhng ngành liên quan ti thương mi, kinh tế.

• Có kinh nghim trong ngành tài chính và ngân hàng, đc bit trong Môi gii ngoi hi s được coi là mt đim cng và ưu tiên

• Chú trng vào kết qu và máu la

• Nhanh nhn, hot bát, tiếng Anh giao tiếp tt

• Am hiu, nm bt tâm lý khi làm vic vi khách hàng

• Là công dân Vit Nam, có kinh nghim sale, ít nht 1 năm, hin đang làm vic ti Tp.HCM, lưu loát kĩ năng nói ln viết, nếu biết thêm ngôn ng khác là mt đim cng.

LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LI :

• Môi trường tr trung, năng đng, đi ngũ nhân viên tâm huyết

• Cơ hi phát trin ngh nghip thăng tiến cao

• Đào to bài bn v kiến thc, kĩ năng giúp bn tr thành mt con người mi

• Lương, thưởng cnh tranh, khi đim t 6-10 triu, hoa hng không gii hn

More Information

  • This job has expired!
Share this job

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com