Hotline: 028-7109-7689

Sale tài chính 634 views

–  Tìm kiếm và phát triển khách hàng mua cổ phiếu, trái phiếu của công ty đang phát hành;

–  Tham gia các hoạt động, kế hoạch, triển khai bán hàng tại phòng;

–  Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính cho khách hàng mua cổ phiếu, trái phiếu của công ty;

–  Chăm sóc cổ đông để phát triển thêm khách hàng mới;

– Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng;

– Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động kinh doanh;

–  Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com