fbpx
Hotline: 028-7109-7689

Tuyển nhân viên kế toán 15 views

 1. Đối với nghiệp vụ KTBH: Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng theo phân công và quy định thông qua các hoạt động:
 • Đối chiếu kiểm tra tính chính xác của số liệu bán hàng và mua hàng cập nhật được phân công.
 • Đầu mối đối chiếu số liệu xác nhận khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán để xuất hóa đơn và bảng kê đi kèm hóa đơn theo đúng tiến độ đảm bảo chính xác.
 • Phối hợp với các bên liên quan theo thẩm quyền một cách chủ động hoặc theo yêu cầu/trưng cầu để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng (số liệu bán hàng) nhiệm vụ được giao.
 • Cung cấp số liệu bán hàng, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu/quy định.
 • Trực tiếp quản lý tài khoản :131, 51111.
  1. Kế toán kho hàng: Quản lý và kiểm tra kiếm soát số liệu các kho hàng xuất bán đối với các khách hàng được giao theo thẩm quyền. Tại thời điểm hiện tại là Kho hàng Sumi 1, Sumi2, kho hàng bán lẻ thông qua các hoạt động:
 • Kiểm tra lại số liệu đã được Ghi chép-lập chứng từ/phản ánh/hạch toán các hoạt động nhập xuất, tình hình tăng giảm tại kho.
 • Theo dõi, giám sát hoạt động nhập xuất tồn kho.
 • Trực tiếp quản lý tài khoản:152,156
  1. Kế toán Ngân hàng: Tổ chức thưc hiện việc giao dịch trực tiếp với Ngân hàng theo ủy quyền và phân công của lãnh đạo bao gồm nhưng khôg hạn chế bởi: giao nhận chứng từ, đại diện vụ việc khác.
  2. Kế toán chi tiết phần ủy nhiệm kiểm soát chi của tổng thầu/nhà thầu có hoạt động ủy nhiệm chi/kiểm soát chi: Đầu mối đối chiếu và kiểm soát các vấn đề có liên quan đến ủy quyền kiểm soát chi.
  3. Thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan đến:
 • Thống kê, báo cáo thống kế định kỳ.
 • Lưu trữ hồ sơ hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.
  1. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 

THẨM QUYẾT KÝ KẾT/ XỬ LÝ

 1. Phiếu nhập xuất kho, nhập kho.
 2. Biên bản xử lý hàng tồn kho, thanh lý, xử lý tài sản khác..phần kế toán.
 3. Hóa đơn và bảng kê kèm theo hóa đơn bán hàng phần: Kế toán Bán hàng CSX.
 4. Các loại báo cáo:
 • Báo cáo hàng tồn kho.
 • Báo cáo doanh số bán hàng / các số liệu liên quan đến bán hàng/ kho hàng chịu trách nhiệm quản lý
 • Báo cáo nhanh KQSXKD group
 • Báo cáo nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn.
 • Báo cáo công nợ/nợ quá hạn.
 • Phần người lập biểu/Người tổng hợp/Người lập báo cáo.
 1. Biên bản kiểm kê hàng hóa, kiểm kê công cụ dụng cụ, tài sản … phần Kế toán.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com