Hotline: 028-7109-7689

[CẦU GIẤY] – Công ty CP VNE Group – Trợ lý phát triển Thị trường 16 lượt xem

Mô tả công việc

????̂̉? ?ℎ?? ??̀ ???́? ??́? ??́? ??̂́ ℎ??̣?ℎ ???ℎ ????ℎ, ????????? ??̉? ??̂?? ??

?ℎ?̛̣? ℎ??̣̂? ??́? ??́? ??́? ???ℎ ????ℎ, ??̀? ?ℎ?́?ℎ ??̉? ??́? ??̛ ??̛̉ ?ℎ?̣ ???́?ℎ

Lợi ích

??̛ ℎ?̣̂? ℎ?̣? ℎ?̉?, ??́?ℎ ??̃? ???ℎ ??ℎ??̣̂?, đ?̛?̛̣? ??̀? ???̣̂? ???̛̣? ???̂́? ??̛́? ??? ???́? đ?̂́? ??̣? ???̣̂? ??? ??̀ ???̉? ??́ ??̣? ??̛?̛́? ????̀?

??́ ??̣̂ ???̀?ℎ ?ℎ?̆?? ???̂́? ??̃ ??̀??

?ℎ?? ??? ??́? ?ℎ?̂́ đ?̣̂ ?ℎ?? ??? đ?̣?ℎ ??̉? ?ℎ?̀ ??̛?̛́?

Yêu cầu công việc

?ℎ?̂?? ??̂? ??̂̀? ???ℎ ??ℎ??̣̂?, đ?̛?̛̣? đ?̀? ??̣? ??̣? ??̛̀ đ?̂̀?

??́ ?ℎ?̂̉ ??̛̉ ??̣?? ?ℎ?̀?ℎ ?ℎ?̣? ???̂́?? ??ℎ (??ℎ? ??́? đ?̣? ???̂́? ??̂́?)

??́ ???ℎ ?ℎ?̂̀? ???́?ℎ ?ℎ??̣̂? ??̀ ?ℎ?́? đ?̣̂ ??̂́?

??́ ?????? ??́ ?ℎ?̂? đ?̂̉ ??̀? ???̣̂?

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này
Gửi tôi việc tương tự
Hiển thị 1–0 của 0 việc làm

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com