Hotline: 028-7109-7689

Chuyên viên kinh doanh cấp cao 376 lượt xem

Vai trò ca bn trong công ty:

Bn đóng vai trò quan trng trong chiến lược thu hút và gi chân các khách hàng doanh nghip quy mô quc tế ti Vit Nam. Bn s phi chu trách nhim trong vic phát trin s lượng khách hàng giao dch ti Vit Nam, đưa ra cho h các gii pháp h tr tài chính, phân tích th trường và  nghiên cu đi th cnh tranh sao cho đt được doanh s hàng quý như mong đi.

Nếu bn là sale nhưng chưa có nhiu kinh nghim trong lĩnh vc này, đng lo vì bn s được đào to tn tình và h tr liên tc v cách s dng h thng bán hàng thông minh ca chúng tôi, cách phân tích th trường tài chính, hướng dn v giao dch, k năng thuyết phc và nhiu th khác.

Ngoài ra, bn cũng có cơ hi thăng tiến lên các v trí khác như : Account manager / chuyên viên kinh doanh cp cao tùy thuc vào năng lc và thái đ ca bn.

Trách nhim chính

• Thúc đy doanh thu hàng quý và mc tiêu tin gi ròng cũng như m rng phát trin mng lưới khách hàng cho công ty

• Chuyn đi khách hàng tim năng thành khách hàng giao dch

• Gi chân nhng khách hàng ln thông qua vic xây dng và h tr các mi quan h

• Nghiên cu, phân tích v hướng đi ca th trường hin ti cũng như là các yếu t, s kin xã hi quan trng nh hưởng đến vic th trường tin t ngoi hi.

• H tr khách hàng hàng ngày  qua các cuc gi đin thoi, chat, email và các bui hi tho.

• H tr t chc các bui hi tho v gii pháp tài chính.

Yêu cu bng cp, k năng và kinh nghim

• Tt nghip đi hc chuyên ngành tài chính hoc nhng ngành liên quan ti thương mi, kinh tế.

• Có kinh nghim trong ngành tài chính và ngân hàng, đc bit trong Môi gii ngoi hi s được coi là mt đim cng và ưu tiên

• Chú trng vào kết qu và máu la

• Nhanh nhn, hot bát, tiếng Anh giao tiếp tt

• Am hiu, nm bt tâm lý khi làm vic vi khách hàng

• Là công dân Vit Nam, có kinh nghim sale, ít nht 1 năm, hin đang làm vic ti Tp.HCM, lưu loát kĩ năng nói ln viết, nếu biết thêm ngôn ng khác là mt đim cng.

LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LI :

• Môi trường tr trung, năng đng, đi ngũ nhân viên tâm huyết

• Cơ hi phát trin ngh nghip thăng tiến cao

• Đào to bài bn v kiến thc, kĩ năng giúp bn tr thành mt con người mi

• Lương, thưởng cnh tranh, khi đim t 6-10 triu, hoa hng không gii hn

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com