Hotline: 028-7109-7689

[Quận 11] TPBANK – Telesale 15 lượt xem

Mô tả công việc

– 𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐯𝐚𝐲 𝐭𝐢́𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 của 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 ( thủ tục Cmnd ) 95% khách hàng có nhu cầu !

– Data Do ngân hàng cung cấp

-Không đi thị trường, không tìm kím khách hàng

Gọi bằng hệ thống Call Centre

– Theo dõi hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ

Lợi ích

– Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐤𝐲̀, hệ thống mở rộng 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́

– 𝐊𝐲́ 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐨 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟑

– Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐲́ 𝐡𝐝 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂̃, 𝐭𝐞̂́𝐭, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟑, 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦,…

Yêu cầu công việc

– 𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐦

– 𝐓𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧 12/12 ( Cic không nợ xấu )

– 𝐂𝐡𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 (đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧).

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com